• Hjem
  • Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vår nettstedsadresse er: https://lienefysio.no

Innhold

Innledning. 1

Hva er en personopplysning?. 1

Liene Fysio AS sin behandling av personopplysninger. 1

Bruk av informasjonskapsler- Cookies. 2

Om utlevering av personopplysninger. 2

Databehandlere. 3

Dine rettigheter. 3

Henvendelser og eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger. 3

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for selskapet Liene Fysio AS, org. nr.: 922 053 529

Liene Fysio AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i foretaket.

Daglig leder og kontaktperson ved spørsmål om foretakets behandling av personopplysninger er Magnus Liene og kan nås på følgende:

Epost adresse:  magnusliene@outlook.com

Telefon: 99 37 74 51

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er alle opplysninger om deg som en fysisk person. Eksempel på personopplysninger er navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, helseopplysninger og personidentifiserbare bilder.

Enkelte opplysninger som alene ikke kan identifisere en person, kan allikevel være en personopplysning dersom den sammen med andre opplysninger er egnet til å identifisere en fysisk person. Dette kan f. eksempel være opplysninger om en konkret adresse sammen med alder. Disse opplysningene sett i sammenheng kan være egnet å identifisere en konkret person.

Enkelte personopplysninger er mer sensitive og er definert som «særlige kategorier personopplysninger». Ved behandling av særlige kategorier personopplysninger stilles ekstra stenge krav til behandlingen. Eksempler på særlige kategorier personopplysninger er opplysninger om helse, seksualitet, religion og politisk oppfatning.

Liene Fysio AS sin behandling av personopplysninger.

Liene Fysio AS behandler personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger, om sine ansatte, pasienter, potensielle kunder, samt øvrige personer foretaket kommer i kontakt med i sin daglige drift. Personer som foretaket behandler personopplysninger om blir også kalt «de registrerte».

Liene Fysio AS innhenter og behandler mellom annet kontaktinformasjon (som f.eks. navn, telefonnummer, adresse, epostadresse), fødselsnummer, økonomiske opplysninger og helseopplysninger om sine registrerte. Formålene med behandling er mellom annet pasientoppfølgning- og behandling, økonomi, administrasjon og markedsføring.

Personopplysninger som behandles for et formål skal normalt ikke gjenbrukes til andre formål med mindre gjenbruk er lovlig, som der de nye formålene anses forenlige med det opprinnelige eller den registrerte samtykker til gjenbruk. Liene Fysio AS kan gjenbruke noen opplysninger der dette anses som forenlig og ikke upåregnelig for våre pasienter. Slik gjenbruk kan f. eks skje med kontaktinformasjon innhentet for pasientregistrering som blir gjenbrukt av økonomi- og fakturerings formål.

Opplysningene blir primært innhentet av pasientene/de registrerte selv. Det kan også forekomme at vi lagrer og behandler personopplysninger mottatt fra tredjeparter, som f. eks forsikringsselskap eller det offentlige.

For å behandle personopplysninger om de registrerte må Liene Fysio AS ha et lovlig behandlingsgrunnlag, jf. GDPR art. 6. De behandlingsgrunnlag foretaket viser til er primært rettslig forpliktelser, avtale med pasienter, samtykke og interesseavveging. Liene Fysio AS har også hjemmel i GDPR art. 9 nr.2 bokstav h) for behandling av helseopplysninger mellom annet som ledd i behandling og yting av helsetjenester.

Dersom samtykke vises til som behandlingsgrunnlag er dette kun gyldig dersom det på forhånd er tilstrekkelig informert, avgitt frivillig, er dokumenterbart og gitt ved en aktiv handling fra den registrerte. Et gyldig samtykke skal også være spesifikt og utvetydig slik at det ikke er uklart om det er gitt et samtykke og til hva. Det skal også være mulig for de registrerte å trekke samtykket like enkelt som det ble avgitt.

Liene Fysio AS lagrer normalt personopplysninger om de registrerte i 5 år, dette i lys av rettslige forpliktelser som ved bokføring og journalføringsplikt. Dersom Liene Fysio AS kan vise til lovlig behandlingsgrunnlag kan det unntaksvis forekomme lagring utover dette.

Bruk av informasjonskapsler- Cookies

Ved bruk av nettsidene våre innhentes informasjonskapsler (cookies). Det er en liten tekstfil som blir lagret på PC-en din, vanligvis gjennom bruk av en nettleser. Dette er en standard teknologi som de fleste nettsteder bruker. Informasjonskapslene har to formål; analytiske og tekniske formål. Ved analytiske formål samler den informasjon om hvordan nettstedet blir brukt, altså statistiske data. Ved tekniske formål samles informasjon for å gi deg tilgang til å benytte nettsidene våre og oss grunnlag for forbedring av nettsidens funksjonalitet.

Du kan selv bestemme om du ønsker at cookies skal bli brukt. Du administrerer dette via innstillinger i nettleseren du bruker.

Om utlevering av personopplysninger

Dersom pasienter ber om det kan behandler overføre journalnotater, epikriser o.l til eksterne behandlere. Dette skjer i tilfelle via pasientjournalsystemet Pasientsky eller via pasienten selv. Det skjer ingen utlevering av helseopplysninger uten etter særskilt avtale eller samtykke med de registrerte om dette.

Opplysninger fra informasjonskapsler og markedsføringsopplysninger kan utleveres til tredjeparter av analytiske formål.

Våre databehandlere

I enkelte tilfeller behandler eksterne tredjeparter personopplysninger på vegne av Liene Fysio AS og kalles da våre databehandlere. Liene Fysio AS sine største databehandlere er PasientSky og Conta Faktura. Liene Fysio AS inngår databehandleravtale med sine databehandlere for å sikre at disse behandler personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger Liene Fysio AS behandler om deg. Der er noen unntak fra retten til innsyn som f.eks. ved notater utarbeidet for ren intern saksbehandling. Du har også rett til å få utlevert dine personopplysninger i et maskinlesbart format, f. eks dersom du ønsker å overføre disse til tredjeparter.

Dersom du opplever at dine personopplysninger hos oss ikke er riktige, kan du henvende deg til oss og kreve at disse blir rettet/korrigert. I enkelte tilfeller kan du også kreve begrensning i vår behandling av dine personopplysninger. Liene Fysio AS kan ved begrenset behandling da lagre dine personopplysninger, men ikke bruke disse til noe.

Som registrert har du i enkelte tilfeller også rett til å få slettet dine personopplysninger – dette kalles ofte retten til å «bli glemt». Liene Fysio AS plikter å slette dine personopplysninger når vilkårene for behandling ikke lenger er tilstede.  Dersom du ber om det må Liene Fysio AS slette dine personopplysninger med mindre foretaket kan vise til et lovlig grunnlag for å behandle opplysningene, som f. eks rettslig forpliktelse som ved journalføringsplikt.

Du har også rett til å protestere mot Liene Fysio AS sin behandling av personopplysninger. Der finnes noen unntak fra retten til å protestere, mellom annet dersom Liene Fysio AS kan vise til at behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller av lovbestemt plikt. Du har likevel alltid rett til å protestere mot direkte markedsføring.

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Henvendelser og eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger

Liene Fysio AS tar ditt personvern på største alvor og forsøker å ivareta dine rettigheter som registrert på best mulig måte. Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter, komme med innspill, klage eller andre henvendelser vedrørende Liene Fysio AS sin behandling av personopplysninger kan disse sendes daglig leder Magnus Liene til kontaktinformasjon som angitt øverst. Du har også du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du går frem for å klage på www.datatilsynet.no/

LieneFysio på sosiale medium